Dofinansowania PFRON

Jeśli korzystają Państwo z dofinansowania ze środków PFRON i posiadają dofinansowanie ze swojego MOPS/ PCPR informujemy, że posiadamy aktualne wpisy na organizowanie turnusów z programem usprawniająco – rekreacyjnym. Aktualne wpisy do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/24/0005/23 ważny do 14.09.2026 r. oraz  ośrodka OD/24/0002/22 ważny do 7.07.2025r r.

Po uzyskaniu dofinansowania ze środków PFRON – należy odjąć dokładną kwotę dofinansowania od ceny wybranego turnusu rehabilitacyjnego. Dokumentację należy przesłać na adres Ośrodka / Organizatora, najpóźniej na 30 dni przed turnusem. W przypadku osób dofinansowywanych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu turnusu lub jego nie odbycia ze względu na zbyt małą ilość uczestników (zgodnie z Ustawą minimalna ilość osób na turnusie 20).

Turnusy rehabilitacyjne dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są bardzo dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie PFRON do turnusu zawiera się w granicach 20 - 230% (zależnie od stopnia niepełnosprawności) przeciętnego wynagrodzenia dofinansowania do 14-dniowego turnusu 
Osoba niepełnosprawna sama wyszukuje dla siebie odpowiedni turnus rehabilitacyjny i dokonuje rezerwacji. Należy pamiętać, że musi on być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza jak również musi być organizowany przez ośrodek mający odpowiednie uprawnienia i odpowiednie wpisy.

Co to jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu,

Kto może skorzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie?

Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni.

Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

 1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 3. turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę.
 4. nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 5. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 6. zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie
 7. wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

Z takiego dofinansowania osoby mogą skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym (pod uwagę bierze się datę rozpoczęcia turnusu).

W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia powyższych kwot dochodu. Decyzję w tym zakresie podejmują odpowiednie centra pomocy.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także bezdomna osoba niepełnosprawna przebywająca na terenie tego powiatu.

Kolejność postępowania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie:

 1. W odpowiednim centrum pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć "Wniosek o przyznanie dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" (wniosek taki ważny jest przez 3 miesiące) wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty te mogą być złożone osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.
 2. Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nie usunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji, w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
 4. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy o wybranym turnusie. Należy pamiętać, że wybrany turnus musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza zawartymi we wniosku z pkt.1. Wybrany ośrodek musi też być dostosowany do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.

Centrum pomocy po sprawdzeniu zgodności wybranego turnusu z wymogami formalnymi i potwierdzeniu możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie przekazuje organizatorowi dofinansowanie na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia osoba niepełnosprawna w wieku 16-24 lat ucząca się i niepracująca, bez względu na stopień niepełnosprawności
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 3. 25% przeciętnego wynagrodzenia osoba niepełnosprawna z lekkim stopniem niepełnosprawności
 4. 20% przeciętnego wynagrodzenia opiekun osoby niepełnosprawnej
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

W sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb dofinansowanie może zostać obniżone o 20% powyższych kwot. Dofinansowanie może zostać podwyższone do 40% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba niepełnosprawna znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Zwiększenie wysokości dofinansowania dla jej opiekuna jest możliwe wyłącznie w przypadku: pozostawania opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub w przypadku, gdy koszt pobytu opiekuna finansuje osoba niepełnosprawna.

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)
 • Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

 

W przypadku dofinansowania ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego konieczne jest zabranie aktualnej informacji o stanie zdrowia.Pobierz druk