Klauzula informacyjna - Monitoring Wizyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „ADAM Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy Chabrzyk i Wspólnicy” Spółka Jawna, ul. Radosna 3, 43-370 Szczyrk.
 2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 33 817 82 97 lub listownie na adres administratora
 3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób. Monitoring obejmuje obszar wokół budynku, pomieszczenie recepcji, hole i korytarze w budynku.
 4. Podstawa prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora  - art. 6 ust 1 litera f) RODO oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.
 5. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać udostępnione  firmie świadczącej usługi obsługi serwisowej monitoringu, organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa jak również osobom których dane dotyczą jeśli nie naruszy to praw osób trzecich.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji          międzynarodowych
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, iż prawo to nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.
 9. Państwa dane osobowe  w postaci zarejestrowanego wizerunku będą przetwarzane przez okres do 30 dni od dokonania rejestracji obrazu. Okres ten może ulec wydłużeniu, w przypadku gdy nagrania będą dowodami w postępowaniach prowadzonych przez uprawnione organy.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych  narusza przepisy  RODO.
 11. Udostępnienie  przez Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne lecz niezbędne aby wejść na teren monitorowany przez Administratora.  
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.