Klauzula informacyjna - Goście Hotelowi

INFORMACJA O PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUGI HOTELOWEJ

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „ADAM Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy Chabrzyk i Wspólnicy” Spółka Jawna, ul. Radosna 3, 43-370 Szczyrk.  
 2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 33 817 82 97 lub listownie na adres administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy  (korzystanie z usługi hotelowej)  na podstawie  art. 6 ust.  1 lit. b RODO, (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. wystawienie faktury, sporządzenie raportu dla GUS), (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w  roszczeń i przeciwdziałania nadużyciom, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, (iv) w celach wskazanych w treści zgody jeśli Państwo taką zgodę wyrażą dobrowolnie w jednym lub kilku celach,  to dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, dostawcy usług informatycznych i serwisowych, podmioty uczestniczące w realizacji usług,  osoby działające w imieniu Administratora lub w imieniu Państwa, kancelarie prawne, banki, podmioty pośredniczące w płatnościach, podmioty prowadzące działalność pocztową i/ lub kurierską.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania
 7. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7 mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, iż prawo to nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy pobytu), przez czas realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu zgłoszenia sprzeciwu – w zależności od celu w jaki były przetwarzane.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych  narusza RODO.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wykonania umowy i do celów wystawienia faktury jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkować odmowa realizacji umowy przez Administratora i wystawienia faktury. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje żadnymi  konsekwencjami. W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, możecie ja Państwo odwołać w dowolnym momencie wysyłając taką informacje na adres mailowy adamszczyrk@onet.pl lub na adres administratora podany w pkt. 1 niniejszej informacji.
 11. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.