Regulamin

Regulamin Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Adam”

Właściciele z góry dziękują za przestrzeganie tego regulaminu, który mamy nadzieję przyczyni się do spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasad przebywania na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Adam”, zwanego dalej „Ośrodkiem”, prowadzonego przez Ośrodek Leczniczo-Opiekuńczy i Wypoczynkowy „ADAM” Chabrzyk i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Szczyrku.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka. 

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju Ośrodka, a także na stronie internetowej http://www.adam.szczyrk.pl w zakładce „Regulamin”.

 

§ 2

1. Najmujący pokój, zwany dalej Gościem zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa.

2. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie, Recepcjonista może odmówić wydania klucza do pokoju. 

3. Ośrodek w celu potwierdzenia rezerwacji i zawarcia umowy pobiera zadatek w wysokości 40% łącznej ceny za pobyt, płatnego w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji.

4. W przypadku niedokonania zapłaty zadatku w ww. terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana bez powiadamiania, a umowa nie zostanie zawarta.

5. Wpłacony zadatek podlega zaliczeniu na cenę za pobyt, w przypadku rezygnacji z pobytu przez Gościa, Ośrodek Adam odstępuje od umowy i zachowuje wpłacony zadatek, bez konieczności powiadomienia Gościa.

 

§ 3

1. Pomieszczenia mieszkalne w Ośrodku zwane dalej "pokojami", wynajmowane są na doby lub na turnusy.

2. Doba w Ośrodku zaczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.

3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie w nim rzeczy po zakończeniu doby hotelowej, w dniu kończącym pobyt jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

 

§ 4

1. Opłata za pobyt w Ośrodku oraz opłata klimatyczna pobierana jest z góry w dniu przyjazdu za cały okres pobytu.

2. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, Ośrodek nie zwraca opłaty za pozostały, zgłoszony w zamówieniu, a niewykorzystany czas pobytu.

3. Gość może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 10:00 do 14:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest wolny. Ośrodek może w ww. sytuacji odmówić udostępnienia pokoju bez podania przyczyny.

 

§ 5

1. Ośrodek zobowiązany jest zapewnić warunki do pełnego wypoczynku gościa, w szczególności przez nie wykonywanie bez zgody gościa jakichkolwiek czynności w pokoju (np. sprzątanie, naprawa urządzeń itp.), chyba że zajdzie konieczność podjęcia działań mających na celu zapobiegnięcie powstania szkody lub zapewnienie bezpieczeństwa Gości.

2. Ośrodek zobowiązany jest do reagowania na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń Ośrodka oraz czystości i porządku Ośrodku przez podjęcie czynności mających na celu niezwłoczne usunięcie usterek i braków.

3. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Ośrodka regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.

4. Gość powinien zawiadomić recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5. Ośrodek ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Ośrodka albo warunki techniczne Ośrodka nie pozwalają na ich przechowanie.

6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 

§ 6

1. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

2. Osoby nie zameldowane w Ośrodku nie mogą przebywać w pokoju Ośrodka od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.

3. W Ośrodku należy zachować ciszę od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.

4. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwatero- wanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji Ośrodka.

 

§ 7

1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach Ośrodka nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń (w szczególności: grzałki, grzejniki, czajniki elektryczne). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

2. Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.

4. Przy każdorazowym opuszczeniu Ośrodka należy zamknąć na klucz drzwi wynajmowanego pokoju.

5. Za zagubienie klucza do zamka w drzwiach pobierana jest opłata w wysokości 40,00 zł.

6. Podczas pobytu gościa pokoje sprzątane są raz w tygodniu, a pościel wymieniana raz na 2 tygodnie. W przypadku wymiany pościeli w czasie krótszym niż po 2 tygodniach, pobierana jest opłata 12,- zł/ komplet pościeli.

 

§ 8

1. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

2. Przez cały czas pobytu w Ośrodku dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

3. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni lub amunicji.

4. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.

5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Ośrodek przechowa te przedmioty przez 14 dni. Po upływie tego terminu, przedmioty te przepadają na rzecz Ośrodka.

6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia oraz do opuszczenia terenu Ośrodka.